Definities

Eurotyre Benelux
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EUROTYRE BENELUX CVBA”, gevestigd te Veldkant 35C, B-2550 Kontich, RPR Antwerpen, met ondernemingsnummer BE 0437.281.542, met telefoonnummer +32 (0)3 449.70.10, faxnummer +32 (0)3 448 04 08 en e-mail adres: info@eurotyre.be
Eurotyre-lid
het lid van Eurotyre Benelux (bandencentrale) dat door de Koper wordt gekozen op de website, en waarmee de Aankoop wordt afgesloten
Koper
de natuurlijke of rechtspersoon die via deze webwinkel Producten aankoopt bij een Eurotyre-lid
Product(en)
het product of de producten dat/die wordt/worden aangeboden via deze webwinkel
Aankoop
de online aankoopverrichting via deze webwinkel
Montage
de door het gekozen Eurotyre-lid verstrekte montagediensten met betrekking tot de Producten
Voorwaarden
de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden;

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webwinkel van Eurotyre Benelux biedt de Koper de mogelijkheid om de Producten online aan te kopen bij een door hem gekozen Eurotyre-lid.

De Voorwaarden zijn van toepassing bij elke Aankoop.

Bij elke Aankoop moet de Koper de Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die de Koper zou kunnen laten gelden.

Artikel 2: Prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere door de Koper te dragen taksen of belastingen, behoudens toepasselijke milieubedragen die afzonderlijk worden vermeld.

Leverings-, montage-, reservatie- of administratieve kosten worden afzonderlijk vermeld, eveneens inclusief BTW.

De prijs slaat uitsluitend op de Producten en diensten die woordelijk zijn omschreven. De foto’s van de Producten zijn louter illustratief en kunnen voorwerpen en elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Eurotyre Benelux en de Eurotyre-leden niet. Eurotyre Benelux en Eurotyre-leden zijn in geen geval gebonden ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Koper specifieke vragen heeft over maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan de Koper vooraf contact opnemen met Eurotyre Benelux of het gekozen Eurotyre-lid.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Noch Eurotyre Benelux, noch de Eurotyre-leden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor het niet (meer) beschikbaar zijn van een Product.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Door het afsluiten van de Aankoop verbindt de Koper er zich toe de aangekochte Producten te laten monteren door het Eurotyre-lid dat bij de aankoop-procedure wordt geselecteerd.

Artikel 4: Online aankopen

De Aankoop kan enkel geschieden volgens de hierna vermelde aankoopprocedure.

STAP 1: Winkelwagen: samenstelling en akkoord

De in de webwinkel geselecteerde Producten worden automatisch weergegeven in de winkelwagen.

De Koper selecteert het Eurotyre-lid dat de Montage van de gekozen Producten zal uitvoeren.

Na selectie van het Eurotyre-lid ziet de Koper de prijs van zijn Producten, de prijs van de Montage ervan, de andere kosten- waaronder de toepasselijke milieubijdragen - en de totaalprijs.

STAP 2: Afspraak voor Montage

Na validatie van het eindscherm “stap 1” dient de Koper een tijdstip voor de Montage te selecteren.

STAP 3: Gegevens

Na validatie van het eindscherm “stap 2” zal de Koper zijn gegevens invullen teneinde zich te identificeren en aanduiden of hij aankoopt in hoedanigheid van consument (particulier) dan wel in hoedanigheid van handelaar (professioneel).

Indien de Koper de Aankoop afsluit in hoedanigheid van consument en indien hij het tijdstip van Montage heeft gekozen binnen de 14 dagen na de afsluiting van de Aankoop, dient hij er door het aanvinken van de overeenstemmende optie mee akkoord te gaan dat het recht op herroeping van de Aankoop zal eindigenonmiddellijk na de Montage van elk afzonderlijk Product.

STAP 4: Overzicht bestelling

Na validatie van het eindscherm “stap 3” wordt er een overzicht gegeven van de Aankoop (zijnde een opsomming van de Producten, de prijs van de Producten en van de Montage, de toepasselijke milieubijdrage, de totaalprijs en de gegevens van de Koper én van het gekozen Eurotyre-lid), de plaats en het tijdstip van de Montage en de overige door de Koper verstrekte informatie.

Indien het overzicht volledig overeenstemt met de wensen van de Koper, dient de Koper over te gaan tot betaling, waarmee hij de Aankoop realiseert.

STAP 5: Betaling

Na bevestiging van het overzicht weergegeven in “stap 4” dient de Koper de gewenste betaalmethode te kiezen tussen de voorhanden zijnde betaalmethoden.

De betaling gebeurt rechtstreeks op de bankrekening van het gekozen Eurotyre-lid.

Een bestelling kan worden geweigerd op basis van voorgaande tekortkomingen en malversaties van de Koper.

Artikel 5: Levering en Montage

De Montage van de aangekochte Producten dient te gebeuren door een Eurotyre-lid, gekozen door de Koper. De Montage (en de levering) gebeurt op het adres van het gekozen Eurotyre-lid. Alle Eurotyre-leden hebben hun montagepunt binnen het grondgebied van de Benelux en zijn terug te vinden op www.eurotyre.com.

Levering op een andere plaats dan bij een Eurotyre-lid is, behoudens andersluidend akkoord tussen de Koper en het gekozen Eurotyre-lid, uitgesloten.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een Product of andere tekortkoming bij de levering/Montage, moeten door de Koper onverwijld worden gemeld aan het gekozen Eurotyre-lid.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij) de Producten fysiek in bezit heeft gekregen, bijvoorbeeld door de Montage ervan op diens voertuig.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De Producten blijven eigendom van het Eurotyre-lid tot op het moment van de aanvang van montagewerkzaamheden.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Kopers die optreden in hun hoedanigheid van consument hebben het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van redenen, de Aankoop te herroepen. De herroepingstermijn begint te lopen op de dag na de datum van de Aankoop.

Indien evenwel de Koper, in zijn hoedanigheid van consument, het tijdstip van Montage kiest binnen de 14 dagen na de datum van de Aankoop, dan dient hij ermee akkoord te gaan dat het herroepingsrecht zal eindigen onmiddellijk na de Montage van elk afzonderlijk Product.

Beschadigde- en/of gebruikte of verbruikte Producten worden op geen enkele wijze teruggenomen tenzij in het geval dat de wet de verplichte terugname zou opleggen en dan nog met een waardevermindering van minstens dertig procent van de initiële prijs.

De uitoefening van het herroepingsrecht gebeurt door middel van een ondubbelzinnige verklaring door de Koper aan het gekozen Eurotyre-lid, per aangetekend schrijven naar het adres van de vestigingsplaats van het gekozen Eurotyre-lid.

Indien de Koper tijdig en correct gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal Eurotyre Benelux of het gekozen Eurotyre-lid alle tot op dat moment van de Koper ontvangen betalingen (met uitzondering van de reeds voldane milieubedragen en de prijs van de Montage), aan de Koper terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de Producten aan het gekozen Eurotyre-lid werden terugbezorgd.

De terugbetaling zal gebeuren met hetzelfde betaalmiddel als dit waarmee de Koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Voor zulke terugbetaling zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

De Koper heeft wettelijke rechten die hem in een specifieke situatie worden toegekend door de wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen. Bijkomende garanties laten deze wettelijke rechten onverlet en kunnen ze nooit beperken.

Bij vaststelling van een gebrek aan het Product moet de consument het gekozen Eurotyre-lid zo snel mogelijk inlichten omtrent het gebrek, in ieder geval binnen een termijn van twee maanden na vaststelling ervan. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Om een beroep te doen op de wettelijk garantie wegens gebrek aan het Product, moet de particuliere Koper een aankoopbewijs kunnen voorleggen aan het gekozen Eurotyre-lid.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op het gebrek aan het Product dat ontstaat ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het Product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het Product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Een gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert na een termijn van 6 maanden volgend op datum van Montage, desgevallend andere vorm van levering, wordt, behoudens tegenbewijs door de Koper, geacht geen verborgen gebrek te zijn.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Eurotyre Benelux is bereikbaar op het telefoonnummer +32 3 449 70 10, via e-mail op info@eurotyre.be of per post op het adres Eurotyre Benelux, Veldkant 35C, B-2550 Kontich. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Eurotyre Benelux of het gekozen Eurotyre-lid beschikt, is de Koper, ingeval van niet- of laattijdige betaling, vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van tien procent per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Koper van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van tien procent op het betrokken bedrag, met een minimum van 25,00 euro per Aankoop.

Onverminderd het voorgaande behoudt Eurotyre Benelux of het gekozen Eurotyre-lid zich het recht om de niet (volledig) betaalde Producten niet te leveren, eventueel terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

Zowel Eurotyre Benelux als de Eurotyre-leden respecteren de wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de Aankoop, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden en dit enkel en alleen door Eurotyre Benelux of het gekozen Eurotyre-lid.

De Koper beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de verstrekker van de gegevens via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan info@eurotyre.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van diens persoonsgegevens. Indien nodig kan de verstrekker van gegevens ook vragen deze te corrigeren wanneer die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De verstrekker van gegevens kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van diens gegevens voor direct marketing en kan zich hieromtrent steeds richten tot info@eurotyre.be.

Zowel Eurotyre Benelux als de Eurotyre-leden behandelen de persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden die zich buiten het Eurotyre Benelux of haar netwerk bevinden.

Eurotyre Benelux houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien de verstrekker van persoonsgegevens vragen heeft over de inhoud van dit artikel kan contact worden opgenomen via info@eurotyre.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of op het mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer de website wordt geraadpleegd. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren (bv. instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan).

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in (bv. cookies van Facebook of Google Analytics). Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit gebeurt via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

Een bezoeker van de webwinkel kan diens internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Dit kan gebeuren via de instellingen van de browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat bepaalde applicaties niet zullen kunnen gebruikt worden.

Door gebruik te maken van de website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Eurotyre Benelux of een Eurotyre-lid om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Indien deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden (van het gekozen Eurotyre-lid) waar expliciet naar verwezen wordt, primeren, ingeval van tegenstrijdigheid, onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Koper een consument is, zijn bij eventuele geschillen, uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Zoek een centrale

Wij werken voor leasingmaatschappijen